Professor
GAU, Han-Mou
高漢謀 教授
Professor
LUH, Wei-Tzou
陸維作 教授
Professor
LU, Ta-Jung
陸大榮 教授
Professor
JEN, Jen-Fon
鄭政峯 教授

國立中興大學化學系    402 台中市南區興大路145號 化學館  

NCHU Department of Chemistry     145 Xingda Rd., South Dist., Taichung City 402, TAIWAN R.O.C.  

Tel: 04-22840411   Fax: 04-22862547  E-mail: chem@nchu.edu.tw

(Google Map)   (校園地圖)

 

隱私權政策聲明     網站意見回饋     智慧財產權宣導   網站導覽

 

 

登入    登出   維護